اخبار مهم
Home / زایمان / هزینه زایمان در بیمارستان آتیه تهران
7962_605.jpg

هزینه زایمان در بیمارستان آتیه تهران

وب سایت بیمارستان آتیه:بر اساس آخرین اطلاعات وب سایت بیمارستان آتیه در تاریخ اول آبان ۱۳۹۳، هزينه هاي زايمان طبيعي به صورت آزاد با يك شب بستري مبلغ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال برآورد مي گردد كه در صورت انتخاب اتاق خصوصي اين هزينه افزايش مي يابد.
هزينه هاي زايمان طبيعي با يك شب بستري با تعرفه بيمه هاي طرف قرارداد مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي باشد
هزينه هاي زايمان سزارين با يك شب بستري به صورت آزاد مبلغ ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال تا ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال مي باشد
هزينه هاي زايمان سزارين با يك شب بستري با تعرفه بيمه هاي طرف قرارداد مبلغ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تا  45.000.000 ريال برآورد مي گردد
توضيحات:
الف: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك نوزادان پرونده جداگانه تشكيل شده و هزينه ها براي بيماران خصوصي به صورت آزاد محاسبه خواهد شد
ب: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك متخصص نوزادان، پرونده جداگانه اي تشكيل شده و دريافت معرفي نامه مجدد نيز به نام نوزاد الزامي مي باشد
ج: هزينه هاي فوق به صورت تقريبي بوده و با توجه به انتخاب پزشك معالج متغيير خواهد بود
د: بيمه هاي طرف قرارداد، جهت اقامت بيشتر از ۴۸ ساعت (بانظر پزشك معالج) تعهدي در قبال پرداخت هزينه ها ندارند
ه: لطفا هنگام پذيرش بيمار در بيمارستان حتماً نوع بيمه طرف قرارداد بيمارستان مشخص گردد در غير اين صورت بيمارستان هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد
و: در صورتي كه در حين عمل سزارين نياز به انجام عمل ديگري با صلاحديد پزشك باشد تاييد آن عمل بر روي معرفي نامه بيمار تا قبل از ترخيص الزامي مي باشد
– هزينه هاي بالا مربوط به اتاق هاي دو تخته و چند تخته مي باشد
– هزينه اتاق خصوصي را جز بيمه بانك، مابقي بيمه ها پرداخت نمي كنند
ي: لازم به ذكر مي باشد هزينه دوقلو ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال بيشتر است (سه قلو نيز به همين ترتيب بابت هر قل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال اضافه مي شود)